obraz1.jpg

„Zdrowie jest stanem pełnego dobrego samopoczucia
fizycznego, psychicznego, społecznego, a nie tylko
niewystępowaniem choroby lub niepełnosprawnością”.


Światowa organizacja Zdrowia (WHO)
W przedszkolu promującym zdrowie ważne jest przygotowywanie dzieci

do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób.


W tym celu należy:


• przekazywać dzieciom spójne i zrozumiałe dla nich informacje dotyczące zdrowia i zachowań z nim związanych,
• pytać dzieci o zdanie i opinie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą, i brać je pod uwagę,
• powierzać dzieciom niektóre proste zadania,
• zachęcać dzieci do generowania pomysłów,
• zachęcać dzieci do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi oraz tworzyć warunki do tej współpracy.


Przedszkole promujące zdrowie ma niepowtarzalną szansę edukowania rodziców

w zakresie dbałości o zdrowie własne i zdrowie ich dzieci. Należy:


Pozyskać rodziców do współpracy w tworzeniu PPZ na zasadzie partnerstwa.
Pomóc rodzicom w: uświadomieniu sobie wartości zdrowia dla nich samych i ich dzieci, identyfikacji czynników wpływających na zdrowie, w tym zwłaszcza czynników związanych ze stylem życia, rozwijaniu kompetencji wychowawczych oraz w zakresie dbałości o zdrowie własne i dzieci.
Zachęcać rodziców do podejmowania korzystnych dla zdrowia zmian w ich stylu życia.


Definicja przedszkola promującego zdrowie


Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.


W przedszkolu promującym zdrowie


Należy wzmacniać typowe dla tego typu placówki, korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników i dzieci, warunki środowiska fizycznego i społecznego oraz identyfikować i eliminować pojawiające się nieprawidłowości. Przedszkole jest miejscem, w którym żyje i realizuje swoje różne zadania społeczność przedszkola. Społeczność tę tworzą wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci i ich rodzice. W przedszkolu istnieje wiele czynników, które mogą oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie wszystkich członków jego społeczności.


Działania w tworzeniu przedszkola promującego zdrowie

1.Poznanie i zrozumienie koncepcji przedszkola promującego zdrowie
2.Uczestnictwo i zaangażowanie pracowników przedszkola i rodziców dzieci.
3.Działalność koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia.
4.Planowanie działań i ich ewaluacja.
5.Dążenie do powiązania działań w zakresie promocji zdrowia z podstawowymi celami i zadaniami przedszkola.
6.Współpraca ze społecznością lokalną, przedszkolami i szkołami w najbliższym otoczeniu.


Obecnie nasza placówka jest na etapie opracowywania i wyznaczania kierunków pracy pomagających nam określić program pracy w „Przedszkolu Promującym Zdrowie”. Chcemy promować zarówno wśród dzieci, jak i rodziców różnorodne formy dbania o zdrowie, tak fizyczne, jak i psychiczne i społeczne, które niejednokrotnie są pomijane.