KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA

z Przedszkola nr 57 W GDAŃSKU

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedszkole nr 57 w Gdańsku, 80-397 ul. Kołobrzeska 71.
 2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w celu uzyskania informacji
  o przetwarzaniu danych oraz skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO: iod@rodo-edu.pl
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w związku z upoważnieniem do odbioru dziecka z przedszkola przez jego rodzica lub opiekuna prawnego, w związku z obowiązkiem przedszkola w zakresie zapewnienia bezpiecznego powrotu dziecka z przedszkola, zgodnie z przepisami prawa oświatowego   (tzn. art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane będą przechowywane przez okres trwania roku szkolnego 2023/2024.
 6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia Pani/u odbiór dziecka z przedszkola.
 9. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                                     

Administratorem Państwa  danych osobowych oraz powiązanymi z nimi danymi osobowymi dziecka jest Przedszkole nr 57 Tęczowe

z siedzibą w Gdańsku 80-397 przy ul. Kołobrzeskiej 71.

 

 1. Przedstawicielem Administratora jest Anna Lehmann. Kontakt: a.lehmann@zp3.edu.gdansk.pl
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@rodo-edu.pl
 3. Państwa dane osobowe wraz z powiązanymi z nimi danymi osobowymi dziecka będą przetwarzane w celu:
 4. realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 5. spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 6. jako instytucja publiczna będziemy przetwarzać Twoje dane również po to by wykonać zadania realizowane w interesie publicznym, w tym wypadku podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 7. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe państwa dziecka będą przechowywane na czas realizacji umowy. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres  określony ustawowo.
 8. Podanie danych jest  dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy.
 9. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe dziecka mogą być przekazywane następującym odbiorcom współpracującymi z Administratorem: KidsSport - instytucje współpracujące z administratorem w ramach realizacji założeń statutowych. Ponadto dane będą przekazywane do instytucji państwowych, wynikających z wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 10. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych
  oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora narusza Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy oraz kontaktu z Naszym Inspektorem Ochrony Danych.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Informujemy, że na terenie Przedszkola nr 57 w Gdańsku   przy ul. Kołobrzeskiej 71

   stosowany jest MONITORING WIZYJNY

 

 

 • O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych i budynku przedszkola.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (wizerunek) jest Przedszkole nr 57 w Gdańsku.
 • Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest dyrektor przedszkola, kontakt: a.lehmann@zp3.edu.gdansk.pl
 • Kontakt z Naszym Inspektorem Ochrony Danych: ido@rodo-edu.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  i porządku na terenie obiektu zarządzanego przez Administratora Przedszkole nr 57 w Gdańsku – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 108 a Ustawy Prawo oświatowe.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu oraz organom porządkowym
  i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni od dnia wizyty do nadpisania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu prosimy
  o kontakt z Naszym Inspektorem Ochrony Danych;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W tym celu prosimy o kontakt z Naszym Inspektorem Ochrony Danych;